Newark Office

One Gateway Center, Suite 2500
Newark, NJ 07102

P: 973-624-2800
F: 973-624-0356

New York Office

100 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10017

P: 516-683-0171

submit inquiry

Treaty Trader and Investors (E-1 i E-2)

Wyżej wymienione klasyfikacje wizowe (E-1 i E-2) zostały stworzone dla pracowników, którzy zaangażowani są w międzynarodowy handel lub inwestycję zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i krajach, których są obywatelami, jeśli wszystkie z niżej wymienionych warunków są spełnione:

  • Pracodawca lub właściciel firmy jest obywatelem kraju, który ma podpisany traktat handlowy ze Stanami Zjednoczonymi (Proszę skontaktować się z naszą firmą aby uzyskać informacje na temat pańnstw znajdujących się na aktualnej liście krajów kwalifikujących się do uzyskania E-1 lub E-2 wiz)
  • Pracownik, który ma się starać o wizę E-1 lub E-2, posiada obywatelstwo kraju, w którym zagraniczny pracodawca ma swoją siedzibę, lub jeśli pracodawca jest amerykańskim przedsiębiorstwem lub organizacją i jest przynajmniej w 50% wlasnością osób przebywających w Stanach Zjednoczonych, które mają obywatelstwo kraju bedącego stroną traktatu.
  • Obowiązki pracownika starającego się o wizę E-1 lub E-2 są głównie obowiązkami kierowniczymi lub dyrektorskimi, lub tez niezbędnymi dla wydajnej operacji przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych.

Konsulowie pracujący w amerykańskich ambasadach wydają wiekszość decyzji w sprawie przyznawania wiz E-1 i E-2. California Service Center zajmuje się orzekaniem petycji o zmianie statusu do E (w przypadku kiedy dana osoba jest na terenie Stanów Zjednoczonych w innym statusie, np. turysta z B-1 wizą), przedlużaniem E-1 lub E-2 statusu oraz zmianie pracodawcy.

E-1 Treaty Trader - przedsiębiorca, który zajmuje się pokaźnym międzynarodowym handlem w jej/jego kompetencjach lub też jako pracownik osoby/organizacji z zagranicy jest głównie zaangażowany w handel między Stanami Zjednoczonymi a krajem, z którego pochodzi.

E-2 Treaty Investor - inwestor, który zainwestował, lub też aktywnie inwestuje pokaźny kapitał w bona fide przedsiębiorstwo, które zostało przez niego stworzone i które inwestor będzie prowadził /nadzorował w Stanach Zjednoczonych.

Rodziny E-1 i E-2

Małżonek/małżonka oraz dzieci osób posiadających E-1 lub E-2 mogą dostać taką samą klasyfikację wizową jak ich mąż/żona lub rodzic. Małżonek/małżonka oraz dzieci (dependants) nie muszą posiadać takiego samego obywatelstwa jak osoby w E-1 lub E-2 statusie.

Roczny limit

Nie ma rocznego limitu wiz na klasyfikację E-1 lub E-2.

Czas

Osobom z wizą E-1 lub E-2 zezwala się wjechać po raz pierwszy na teren Stanów Zjednoczonych na maksymalny okres 2 lat. Wyjazdy głowy rodziny (principal), która posiada E-1 lub E-2 status, poza granice USA nie mają wpływu na status małżonka/małżonki oraz dzieci (dependants). UWAGA: Zarówno głowa rodziny jak i małżonka/małżonek oraz dzieci (dependants) mogą być wpuszczone do USA tylko na okres, który nie przekracza 6 miesięcy poza ważność ich paszportów. Przedsiębiorca (treaty trader) lub też inwestor podtrzymują swój status w USA tylko wtedy kiedy angażują się w uprzednio zatwierdzone działania lub pracę.

Przedłużenie pobytu

W przypadku kiedy cudzoziemiec utrzymał swój E-1 lub E-2 status i był obecny na terenie Stanów Zjednoczonych w momencie wysłania aplikacji o przedłużenie pobytu, przedłużenie to może mu być przyznane na maksymalnie 2 lata. Nie ma limitu no to ile razy obcokrajowiec wyśle petycje o przedłużenie pobytu. WYJĄTEK: Cudzoziemiec, który miał się zająć założeniem firmy z reguły nie może się starać o przedłużenie pobytu, ponieważ proces rozpoczęcia działania firmy powinien zakończyć się w przeciągu 2 lat.

Podwójny zamiar (dual intent)

Przedsiębiorcy i inwestorzy traktatowi (treaty traders and investors) muszą mieć zamiar opuszczenia Stanów Zjednoczonych wtedy kiedy ich E status sie skończy, jednak nie potrzebują okreslić terminu opuszczenia USA. W przypadku wysłania aplikacji o E status po raz pierwszy, zmianie statusu lub przedłużenie statusu E, te wyżej wymienione aplikacje nie mogą być nie zatwierdzone tylko ze względu na to, że dana osoba posiada zatwierdzoną tzw. labor certification lub zatwierdzoną petycję o wizę imigracyjną.

Zmiana statusu

Cudzoziemiec przebywający na terenie Stanów Zjednoczonych w innym nieimigracyjnym statusie może zmienić jego status na E-1 lub E-2 jeśli ta osoba spełnie wszystkie warunki jego uzyskania. Zatrudnienie w E statusie może się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy USCIS zatwierdzi aplikację (wysłaną na formularzu I-129 i E). Zmiana statusu małżonki/małżonka i/lub dzieci zależy od zatwierdzenia zmiany statusu przedsiębiorcy/inwestora.

Zmiany w zatrudnieniu

Osoby w statusie E mogą przejść z jednej filii firmy do innego oddziału, jeśli te filie były wymienione w momencie orzekania o statusie E lub też to przejście zostało następnie zatwierdzone. UWAGA: Fuzje lub nabycie firmy, lub też sprzedaż podmiotu, do którego przedsiębiorca lub inwestor wymieniony w traktacie (treaty trader or investor) został przydzielony, może zmienić stosunek własności zatrudniającego podmiotu w taki sposób, że ta firma nie jest już własnoscią osób posiadających narodowość kraju bedącego stroną traktatu i/lub tej samej narodowości co pracownik o statusie E. W przypadku gdy rzeczywista zmiana wpłynęła na strukturę lub własność E pracodawcy, pracownik posiadający status E musi wysłać formularze I-129 i E do USCIS i musi zostać mu przyznane przedłużenie pobytu w ramach zmienionych warunków, lub też osoba ta, jeśli chce pracować dla nowego podmiotu, musi starać się i dostać nowa wizę, która uwzglednia nowe terminy i warunki zatrudnienia. Zmiany, które nie mają wpływu na wybieralność cudzoziemca do E klasyfikacji, nie muszą być wysłane do USCIS po zatwierdzenie. Jednak nawet w takich przypadkach (zwłaszcza gdy pracodawca zmienił swoją nazwę) cudzoziemiec powinien mieć ze sobą w czasie przekraczania granicy list wyjaśniający zmianę, aby ułatwić sobie wjazd do USA lub może też wysłać nową formę I-129 do USCIS aby dostać zmienioną tzw. approval notice, lub powinien ubiegać się o nową wizę w konsulacie amerykańskim.

Autoryzacja pracy dla konkretnego pracodawcy

E-1 lub E-2 cudzoziemiec może pracować tylko dla przedsiębiorstwa, spółki macierzystej, spółki zależnej lub innych jednostek należących do pracodawcy przedsiębiorstwa traktatu, które były wymienione w czasie orzekania o statusie E. Wszystkie pozycje, które kwalifikują się do statusu E muszą być pozycjami kierowniczymi, nadzorczymi lub muszą wymagać niezbędnych dla przedsiębiorcy kwalifikacji. W celu weryfikacji zatrudnienia osoba pracująca w E klasyfikacji musi przedstawić ważny paszport z formą I-94, która wskazuje ważność statusu E-1 lub E-2.