Newark Office

One Gateway Center, Suite 2500
Newark, NJ 07102

P: 973-624-2800
F: 973-624-0356

New York Office

100 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10017

P: 516-683-0171

submit inquiry

ZATRUDNIANIE ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW

Jak sklasyfikować zagranicznego studenta.

Klasyfikacje wizowe F-1, M-1 i w niektórych przypadkach J-1 dotyczą osób, które uczęszczają na zajęcia w instytucjach edukacyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Studenci posiadający klasyfikacje F-1 i M-1 posiadają wydane przez szkoły formularze I-20. Studenci posiadający klasyfikację J-1 posiadają formularze DS-2019 wydane przez wyznaczonego pracownika instytucji. Cudzoziemcy mogą także studiować w Stanach Zjednoczonych w innych nieimigracyjnych klasyfikacjach, jednakże nie kwalifikują się oni do otrzymania takich samych uprawnień (na przykład do praktycznych szkoleń), jakie wynikają z klasyfikacji studenckich.

Długość pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Osoby z wizami F-1 przy wjeździe do USA dostają formularze I-94, które wskazują termin, do którego mogą przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych, co w ich przypadku jest okresem, w którym zakończą naukę lub kurs, lub też zakończą praktyczne szkolenie, w czasie którego mogą pracować, dodatkowo wydłużonym o 60 dni. Posiadacz wizy M-1 może pozostawać na terenie USA w czasie trwania kursu oraz dodatkowo 30 dni po zakończeniu nauki, w sumie jednak nie dłużej niż rok. Posiadacz wizy J-1 może pozostać w USA w czasie trwania programu i maksymalnie 30 dni od daty zakończenia programu, wskazanej na formularzu DS-2019.

Zezwolenie na zatrudnienie: studenci ze statusem F-1 i M-1

Zagraniczni studenci o statusie F-1 lub M-1 nie mogą pracować na terenie Stanów Zjednoczonych. Od tej zasady istnieje wiele wyjątków. Student o statusie F-1 może być zatrudniony w podanych poniżej przypadkach:

 1. Praca na pół etatu na terenie miasteczka uniwersyteckiego[1].
 2. Praktyczne szkolenie wymagane przez zakres danego programu do ukończenia studiów lub za które dana szkoła zalicza punkty.
 3. Dodatkowe praktyczne szkolenie przed albo po ukończeniu szkoły maksymalnie na czas jednego roku dla studentów F-1 i 6 miesięcy[2] dla studentów M-1[3]. Celem tego szkolenia jest zastosowanie wiedzy i umiejętności, które studenci zdobyli w czasie studiów. Studenci J-1 mogą być zatrudnieni tylko w zakresie i okolicznościach określonych przez ich sponsora na formularzu DS-2019.
 4. Poważne ekonomiczne trudności nieprzewidziane w czasie, kiedy dana osoba uzyskała formularz I-20, mogą uprawniać studenta do ubiegania się o zezwolenie na zatrudnienie z USCIS. W tym przypadku uprzednio wyznaczony pracownik szkoły musi zaświadczyć, że inne opcje zatrudnienia nie wystarczą, aby pokryć koszty nauki i utrzymania danego studenta.

Wizy dla studentów

Zagraniczni studenci, w celu uzyskania wiz F-1, M-1 lub J-1, muszą udowodnić w amerykańskim konsulacie, że mają instytucjonalne wsparcie i/lub finansowe środki na pokrycie czesnego oraz utrzymania. Proces ten jest wymagany w tym celu, aby większość zagranicznych studentów nie pracowała poza kampusem w czasie uczęszczania do szkoły.

Znaczenie utrzymywania statusu.

Cudzoziemcy przebywający na terenie USA posiadający status studencki muszą pobierać nauki w pełnym wymiarze godzin, aby utrzymać swój status i legalnie przebywać w USA, nawet w przypadkach, kiedy mogą podjąć pracę. Istnieje rozróżnienie między możliwością podjęcia pracy a możliwością pozostania w Stanach Zjednoczonych. Obie kwestie są bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku, kiedy dany student spełnia warunki uzyskania zezwolenia na zatrudnienie, ale nie może go uzyskać, bowiem stracił swój status w USA, na przykład w przypadku, gdy nie jest zarejestrowany w pełnym wymiarze godzin (nie licząc miesięcy letnich) w zatwierdzonej instytucji.

Zatrudnienie studentów szkół zawodowych (M-1)

Klasyfikacja M-1 odnosi się do osób planujących wyjazd do USA w celu podniesienia kwalifikacji na kursach specjalistycznych o charakterze innym niż naukowo-akademickie np. w szkołach zawodowych. Studenci M-1 po skończeniu swojego programu mogą jedynie starać się o praktyczne szkolenie, które zaakceptuje uprzednio wyznaczony pracownik szkoły na formularzu I-20. Każdy 4 miesięczny okres studiów daje prawo do 1 miesięcznego zatrudnienia jednak maksymalnie do 6 miesięcy. Nie jest możliwe zatrudnienie uzasadnione poważnymi ekonomicznymi trudnościami. Dokumentem określającym zezwolenie na zatrudnienie jest tzw. Employment Authorization Document (dokument zezwalający na zatrudnienie), wystawiany przez USCIS.

Zatrudnienie uczestników wymiany kulturalno-naukowej (J-1)

Programy wymiany kulturalno-naukowej są zaaranżowane przez United States Information Agency (USIA). Mimo że programy te mogą się składać z badań, które powodują, że uczestniczący w nich studenci J-1 praktycznie nie różnią się od studentów posiadających status F-1, mają tu zastosowanie różne zasady. Niektóre programy wymiany umożliwiają uczestnikom zatrudnienie w ich specjalizacji, inne zaś ograniczają uczestników do nauki i przeprowadzania badań. We wszystkich przypadkach, tak samo jak ze studentami F-1, pracodawcy muszą być pewni, że pracownik J-1 jest nie tylko legalnie dopuszczony do pracy (i jeśli jest to może dla nich pracować), ale także, że jest zatrudniony w okresie, w którym może pozostać w Stanach Zjednoczonych. Dopuszczalny okres zatrudnienia osób z J-1, których zatwierdzone przez USIA wytyczne programowe umożliwiają zatrudnienie, powinien być umieszczony na formularzu DS-2019. Z reguły zatrudnienie to jest specyficzne dla określonego pracodawcy, czyli dana osoba może pracować tylko dla pracodawcy, który sponsorował ją w procesie o status J-1 lub też dla pracodawcy, który został zatwierdzony przez odpowiedni program USIA. W przypadkach kiedy formularz DS-2019 nie określa jednoznacznie danego zatrudnienia, pracodawcy powinni przejrzeć formularz I-94 należący do tej osoby i/lub pisemną zgodę przedstawiciela programu J-1.

Wytyczne wprowadzone w czerwcu 2007 roku przez Ministerstwo Stanu ustanowiły nowe zasady dla aplikantów i praktykantów J-1.

Międzynarodowy Aplikant (trainee) - kto sie kwalifikuje

Potencjalny aplikant musi udokumentować, że:

 1. Jest absolwentem przynajmniej szkoły policealnej lub posiada certyfikat wydawany przez szkołę wyższą (nie mogą być to studia ukończone w USA) plus rok doświadczenia w dziedzinie związanej z praktyka; lub
 2. Ma przynajmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie związanej z praktyką.
 3. Proponowana praktyka J-1 nie powiela jego dotychczasowej pracy lub praktyki.
 4. Zna język angielski w stopniu dostatecznym, aby mógł skorzystać zarówno z praktyki jak i kulturalnych możliwości stwarzanych przez Stany Zjednoczone.
 5. Może udowodnić, że będzie mógł wykorzystać doświadczenie zdobyte w czasie praktyki po powrocie do swojego kraju.
 6. Może udowodnić, że ma zamiar powrotu do swojego kraju.
 7. Będzie sie ubiegać o wizę J-1 w swoim kraju.

Międzynarodowy Praktykant (intern), - kto sie kwalifikuje

Potencjalny praktykant musi udokumentować, że:

 1. Posiada status studenta poza USA; lub
 2. Skończył szkołę wyższą, policealną, uniwersytet w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poza USA.
 3. Proponowana praktyka J-1 nie jest taka sama jak jego dotychczasowa praca lub praktyka.
 4. Zna język angielski w stopniu dostatecznym, aby mógł skorzystać zarówno z praktyki jak i kulturalnych możliwości stwarzanych przez Stany Zjednoczone.
 5. Może udowodnić, że będzie mógł wykorzystać doświadczenie zdobyte w czasie praktyki po powrocie do swojego kraju
 6. Może udowodnić, że ma zamiar powrotu do swojego kraju.
 7. Będzie się ubiegać o wizę J-1 w swoim kraju.

Firma sponsorująca

Potencjalna firma sponsorująca musi udokumentować, że:

 1. Posiada stworzony bona fide program szkoleniowy.
 2. Proponowane szkolenie jest z jednej z wyznaczonych poniżej kategorii zawodowych.
 3. Posiada wykwalifikowany personel, który zapewni praktykę.
 4. Ma odpowiednie obiekty i wyposażenie do przeprowadzenia proponowanego szkolenia.
 5. Uczestnik wymiany J-1 nie będzie uczestniczył w normalnym typie zatrudnienia. Aplikant lub praktykant nie zajmie stanowiska, które mógłby zająć amerykański pracownik na cały lub połowę etatu na czas określony lub nieokreślony.

Wyznaczone kategorie zawodowe:

W zasadach ogłoszonych w czerwcu 2007 roku mieści się 11 kategorii zawodowych, w których Aplikant/praktykant może pracować:

 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 • Sztuka i Kultura
 • Lotnictwo
 • Budownictwo
 • Edukacja, nauki społeczne, bibliotekarstwo, doradztwo i służby socjalne
 • służba zdrowia
 • hotelarstwo i turystyka
 • media i komunikacja
 • zarządzanie, biznes, handel i finanse
 • administracja publiczna i prawo
 • zawody w dziedzinie inżynierii, architektury, matematyki i przemysłu

Zatrudnianie studentów F-1

Praktyczne szkolenia związane z curriculum

Może się ono składać z pracy/nauki (na przemian), praktyki, współpracujacej edukacji lub innego rodzaju wymaganej praktyki, którą sponsorujący pracodawcy oferują w ramach podpisanych umów o współpracy z różnymi szkołami. Dokumentem, który student musi posiadać i pokazać pracodawcy aby nawiązać stosunek pracy jest Forma I-20ID zatwierdzona przez wyznaczonego pracownika instytucji. Mimo że pracownik ten musi zawiadomić USCIS o praktycznym szkoleniu danego studenta poprzez wypełnienie formy I-538, student ten nie potrzebuje dostać pozwolenia o prace z USCIS. Pracodawcy nie są zobowiazani za żadną część tego procesu czy tez przejrzenia dokumentów, z wyjątkiem przejrzenia Formy I-94 i podpisanej formy I-20.

Fakultatywne praktyczne szkolenie

Czasowe zatrudnienie poza miasteczkiem uniwersyteckim może być dozwolone na maksymalnie 20 godzin tygodniowo lub też na cały etat w czasie przerwy letniej i między semestrami. Dokumentem, którego pracodawcy muszą wymagać od studentów w celu weryfikacji ich zatrudnienia jest Employment Authorization Document (dokument zezwalający na zatrudnienie) wydawany przez USCIS. Dokument ten jest wymagany aby podjąć fakultatywne praktyczne szkolenie.[4] W celu zdobycia wymaganego dokumentu student musi wysłać formę I-538 do wyznaczonego pracownika szkoły, który ją zatwierdza i wysyła do USCIS. Wyznaczony pracownik instytucji musi także zatwierdzić formę I-20 i przekazać ją stuedntowi, który z kolei wysyła tą formę do USCIS razem z formą I-765. Wyżej wymienione zatrudnienie może się rozpocząć dopiero w momencie kiedy student otrzyma EAD[5].

Nieprzewidywalne trudności

Międzynarodowy student, którego ma ekonomiczne trudności, które są poza jego kontrolą i których nie mógł przewidzieć w czasie wjazdu do USA, może ubiegać się o pozwolenie od USCIS umożliwiające mu podjęcie dostępnej pracy, jeśli:

 1. Nie ma pracy na terenie miasteczka studenckiego.
 2. Student dostał pozwolenie na zatrudnienie od USCIS.
 3. Praca nie przekracza 20 godzin na tydzień w ciągu semestru akademickiego.

Wyżej wymienione pozwolenie wymaga dostania EAD, które wydaje USCIS (zobacz informacje w paragrafie o fakultatywnym praktycznym szkoleniu).


[1] Na terenie miasteczka uniwersyteckiego - odnosi sie także do pracy poza miasteczkiem nadzorowanej przez profesora lub wyznaczonego pracownika, która jest finansowana przez stypendium, dotację lub kontrakt między uczelnią studenta a pracodawcą znajdującym się poza miasteczkiem uniwersyteckim.

[2] Za każde 4 miesiące zatwierdzonych studiów dozwolony jest miesiąc praktycznego szkolenia.

[3] Fakultatywne praktyczne szkolenie wymaga dokumentu zezwalającego na zatrudnienie, które USCIS wydaje studentowi.

[4] Zagraniczni studenci, którzy ukończyli wszystkie zajęcia i spełnili warunki aby uzyskać stopień licencjacki, magisterski lub doktorancki kwalifikują się do podjęcia pracy przez okrez 12 miesięcy minus czas przepracowany w fakultatywnym praktycznym szkoleniu w czasie zajęć (praca na pół etatu przez na przyklad 6 miesięcy liczy się jako 3 miesiące pracy na cały etat). Fakultatywne szkolenie musi się zakończyć nie później niż 14 miesięcy od zakończenia danego kierunku w szkole.

[5] Wysłanie formy do USCIS oraz dostanie dokumentu od USCIS zaświadczającego o otrzymaniu przez nią aplikacji nie jest wystarczającym dowodem na rozpoczęcia pracy. Przejrzenie i podjęcie decyzji o aplikacji I-765 przez USCIS zajmuje 90 dni.